Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục (EITSC) được thành lập theo Quyết định số 3128/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Cục CNTT, Bộ GDĐT tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho ngành Giáo dục theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm các nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện dịch vụ sự nghiệp, dịch vụ công về:
a) Công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Giáo dục
- Thực hiện các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin (tư vấn lập và quản lý dự án, tư vấn lập thiết kế thi công, giảm sát, thẩm tra), kiểm thử phần mềm, xây dựng và đánh giá các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Tổ chức cung cấp dịch vụ về chuyển giao công nghệ, công nghệ giáo dục, nghiên cứu khoa học liên quan đến công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Làm đầu mối thực hiện triển khai hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
- Phát triển và thương mại các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá, thẩm định, đo lường các sản phẩm công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng các chức năng, tính năng kỹ thuật và các tiêu chuẩn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
b) Phân tích, xử lý dữ liệu trong ngành Giáo dục: Cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ lưu trữ, phân tích, xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu và thương mại hóa thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.
c) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục
- Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và giáo viên các cơ sở giáo dục.
- Tổ chức bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo các cấp học và trình độ.
- Bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp tổ chức tập huấn với các đơn vị có chức năng tập huấn, đào tạo các nội dung nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án về công nghệ thông tin.
2. Xây dựng, vận hành, quản lý kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Nghiên cứu, xây dựng, tích hợp, xử lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cơ sở dữ liệu và  các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, dạy, học trong ngành Giáo dục.
4. Thực hiện công tác cải cách hành chính, chế độ thông tin, báo cáo theo chương trình, kế hoạch và quy định của Cục Công nghệ thông tin.
5. Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
6. Thực hiện quy chế làm việc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Cục Công nghệ thông tin.
7. Thực hiện quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.
8. Thực hiện công tác quản lý, tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, kỷ luật, đánh giá, xếp loại viên chức và công tác thi đua, khen thưởng của Trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ trưởng, phân cấp của Cục trưởng. Cho ý kiến đối với hồ sơ thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm.
9. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và quản lý hồ sơ, tài liệu, nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật.
10. Trung tâm chủ trì chuẩn bị nội dung, chương trình, ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp, buổi làm việc của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng (khi có chỉ đạo của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng).
11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Cục trưởng Cục CNTT và của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; Trung tâm có quan hệ chặt chẽ với các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục CNTT và các đơn vị khác trong Bộ GDĐT để tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm, đảm bảo tính liên thông, liên kết trong thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ GDĐT.

Trung tâm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, cũng như các nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác do Bộ GDĐT phân công.

Trung tâm được trực tiếp quan hệ, cung cấp các dịch vụ, sản phẩm, tư vấn, chuyển giao công nghệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế để phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và của Bộ GDĐT.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây